HGA Biomed Logo
Adatkezelés

A HGA BIOMED KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről

Back to the open positions

A HGA BIOMED KFT.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A HGA Biomed Kft. egy gyógyszergyártással foglalkozó vállalat. A HGA BIomed Kft. tevékenysége során igyekszik kapcsolatot létesíteni, fenntartani a termékeit értékesítő gyógyszertárakkal, aminek során személyes adatok kezelésére is sor kerülhet. Ez a tájékoztató azon természetes személyek (továbbiakban: „Érintettek”) személyes adatainak kezelésére vonatkozik, akiknek, mint kapcsolattartó személyeknek az adatait gyógyszertárak adják meg önkéntesen a HGA Biomed Kft. részére (továbbiakban: „Tájékoztató”). A Tájékoztató nem természetes személyek esetében nem alkalmazható.

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által folytatott adatkezelés szabályait rögzítse és azokról az Érintetteknek megfelelő tájékoztatást nyújtson. Adatkezelő tevékenysége során garantálja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott jogok érvényesülését, gondoskodik az Érintettek személyes adatai kezelésére előírt követelmények teljesüléséről és biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Érintettek információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

 

Előfordulhat, hogy az Érintettek személyes adatait Adatkezelő több célból, különböző jogalapon is kezeli [pl.: meghatalmazás teljesítése, közvetlen üzletszerzés]. Adatkezelő az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közli, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Ezen túlmenően az Érintettek kérésére Szolgáltató tájékoztatást ad arról, hogy az Érintett mely személyes adatait, milyen jogalapo(ko)n, illetve jogcím(ek)en kezeli az Adatkezelési Szabályzat III. fejezetében meghatározott részletes szabályok szerint.

II. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az Ön által megadott személyes adatok kezelője:

 

Név: HGA Biomed Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7400 Kaposvár, Jutai út 50.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Jutai út 50.
Cégjegyzékszám: 14-09-304112
A bejegyző bíróság megnevezése: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11982960-2-14
E-mail: hga[kukac]vanessaresearch.com
honlap: https://hgabiomed.hu/
telefonszám: +36 82 526-057, Fax: +36 82 526-058
(továbbiakban: „Adatkezelő”).

III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA, AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

Adatkezelő semmilyen esetben nem gyűjt különleges adatokat, genetikai-, biometrikus-, egészségügyi- és bűnügyi személyes adatokat az Érintettekről. Adatkezelő semmilyen esetben nem gyűjt személyes adatot 16 életévét be nem töltött gyermektől.

 

Gyógyszertárak megrendeléseinek továbbításával kapcsolatos adatkezelés

A gyógyszertárak az Adatkezelőt írásban, egy megrendelő lap kitöltésével és visszaküldésével meghatalmazhatják, hogy az általa forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó megrendeléseiket az általuk megjelölt gyógyszernagykereskedő felé elektronikus úton továbbítsák. Ezen meghatalmazás teljesítésével kapcsolatban megadhatják kapcsolattartóik személyes adatait az Adatkezelő részére annak érdekében, hogy a meghatalmazás teljesítésével kapcsolatban megkönnyítsék a gyógyszertár és az Adatkezelő közötti kommunikációt.

Az adatkezelés részletei:

Kezelt adatok köre, forrása:

gyógyszertár kapcsolattartójának alábbi adatai: név, telefonszám, e-mail cím adatok forrása: gyógyszertár által megadott adatok

Adatkezelés jogalapja:

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés. Adatkezelő a jogos érdek jogalaphoz kapcsolódó érdekmérlegelést előzetesen elvégezte és annak eredményét jelen Tájékoztató 1. sz. mellékletében rögzítette.

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja ezen meghatalmazás teljesítésével kapcsolatos kommunikáció biztosítása.

Adatkezelés időtartama:

A gyógyszertárak megrendelésének továbbítását követő 5 évig, mint az általános polgári jogi elévülési idő lejártáig (Ptk. 6:22. §).

Az adatokat haladéktalanul töröljük, ha nem a jogszabályban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt (pl. kapcsolattartó kapcsolattartási joga megszűnt).

A megismerésre jogosultak:

Kizárólag az Adatkezelőnek a gyógyszertárak meghatalmazásának teljesítésében részt vevő munkavállalói ismerhetik meg.

Adattovábbítás, adatfeldolgozók:

Adattovábbítás nem történik. Adatfeldolgozók nem működnek közre.

IV. AZ ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő az adatkezelést kizárólag Magyarország területén végzi, Adatkezelő személyes adatot az EU, illetve az EGT tagállamok területén kívülre, harmadik országba, nemzetközi szervezet részére nem továbbít. Az adatkezelés során profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az Érintettek személyes adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét. Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

V. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

  1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

Ön az Adatkezelő II. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

 

Az Adatkezelő az Ön tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben válaszol. Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy e-mailben megküldi az Ön részére.

  1. A helyesbítéshez való jog

Ön az Adatkezelő fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben értesíti.

  1. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;
b) Ön az érintett a személyes adatok törlését kéri;
c) a kezelt adatok hiányosak vagy tévesek és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
f) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
g) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
e) a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

  1. Az adatok zárolásához/ korlátozásához való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

  1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

  1. A tiltakozáshoz való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztatja Önt. Amennyiben az Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Adatkezelő nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is. Amennyiben az Adatkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy Önt előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

 

Az Érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9

E-mail: [email protected]

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

 

Az Érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

VII. A TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő köteles tájékoztatni.

VIII. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az Ön személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

1. sz. melléklet
Érdekmérlegelési teszt

I. Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek

Az Adatkezelő által a gyógyszertáraktól elfogadott, termékek megrendelésének továbbítására szóló meghatalmazásokban a gyógyszertárak részéről feltüntetésre kerülhetnek a gyógyszertárak természetes személy kapcsolattartóinak személyes adatai kapcsolattartás, a meghatalmazások teljesítésének elősegítése céljából.

 

Az Adatkezelő jogos érdeke a megrendelésekkel összefüggő kapcsolattartás, a kommunikáció biztosítása a gyógyszertárakkal, illetve ezáltal a meghatalmazás teljesítésének elősegítése. A rendezett kapcsolattartáshoz nemcsak Adatkezelőnek, hanem a gyógyszertáraknak is érdeke és igénye fűződik. Az adatkezelés szükséges, mivel a kapcsolattartói adatok hiányában megnehezülne a gyógyszertárakkal való kommunikáció, melynek folytán a meghatalmazások teljesítése is elnehezülhet.

 

Az Adatkezelő részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek megállapítható.

II. Az Érintettek részéről fennálló érdekek és jogok

Az Érintettek alapvető érdeke, hogy információs önrendelkezési jogukat gyakorolhassák, személyes adataik mások által történő kezeléséről rendelkezhessenek, magánszférájukat tiszteletben tartsák és érvényesíteni tudják az őket jogszabályok alapján megillető jogaikat. Az adatkezelés során nem sérülnek az Érintettek ezen érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az Adatkezelő jogos érdekét.

III. Miért arányos az adatkezelés

Az adatkezelésről szóló tájékoztatáson túlmenően az Érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek az Adatkezelőtől az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és élhetnek bármely a részükre a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban biztosított egyéb jogaikkal (pl. tiltakozáshoz-, helyesbítéshez-, adathordozhatósághoz való jog, stb.). Az Érintettek saját okokból bármikor tiltakozhatnak személyes adataiknak az Adatkezelő általi kezelése ellen, mely esetben Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, hogy az adatkezelést indokolja-e olyan kényszerítő erejű jogos érdek, ami elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival szemben és ennek eredményéről az Érintettet tájékoztatja.

 

Amennyiben a személyes adat a nem természetes személy gyógyszertár munkavállalójáé, akkor a személyes adatokat a gyógyszertár továbbítja felénk a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. Ilyenkor a szerződéses partnerünk, mint munkáltató a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 10. § (1) bekezdése alapján szerzi meg és kezeli a személyes adatokat, míg az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint a saját és a szerződéses partner jogos érdekében veszi át és kezeli a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig.

 

A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy a tárgybeli adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan sérelmet az Érintettek érdekeiben, jogaiban, ezáltal az Adatkezelő jogos érdeke a tárgybeli adatkezelés jogalapjául szolgálhat.